Strategy Name Return (1D) Return (MTD) Return (YTD) CAGR (LTD) Sharpe (1YR) Sortino (1YR) Average Hold